Pater Noster 4

 

                                                                       MONDE

 

- arabe ar - chinois zh - coréen ko - hindi hi - japonais ja - tagalog tl - urdu ur - vietnamien vi -

 

  par ordre alphabétique

                           ----------------------------------------------------------------------------

 

- arabe ar

                           

                                                أَبَانَا الذِي فِي السَّمَاوَاتِ،

                                              لِيُقَدَّسَ اسْمُكَ.

                                         لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ،

                            لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ فِي الأَرْضِ كَمَا السَّمَاءِ.

                                      ارْزُقْنَا خُبْزَنَا كَفَافَ يَوْمِنَا،

                                              وَ اعْفُ عَنْ خَطَايَانَا،

                                 فَإِنَّنَا نَعْفُو عَمَّنْ يُخْطِئُونَ بِحَقِّنَا.

                                      لاَ تُعَرِّضْنَا لِلغِوَايَةِ،

                                         بَلْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِيرِ.

                               فَلَكَ المَلَكُوتُ وَ الجَبَرُوتُ وَ المَجْدُ أَبَداً.

                            -------------------------------------------------------------------------

- chinois zh

 

                       

           

  

  

                                        Wo men zai tian shang de fu

                              yuan ren dou zuen ni de ming wei sheng

                                             Yuan ni de guo jiang lin

                                    yuan ni de zhi yi xing zai di shang,

                                       ru tong xing zai tian shang

                                         Wo men ri yong de yin shi,

                                             jin ri tsi gei wo men

                                           Mian wo men de zhai,

                             ru tong wo men mian le ren de zhai

                                Bu jiao wo men yu jian shi tan,

                                    jiu wo men tuo li xiung er.

                            yin wei guo du, chuan bing, rong yao,

                             chuan shi ni de, zhi dao yong yuan,

                             --------------------------------------------------------------------

- coréen ko

 

                  

                                     ---------------------------------------------------

    

- hindi hi

                                   

                                     -------------------------------------------------

-  japonais ja

 

   

 

                        Ten ni orareru watashitachi no Chichi yo,

                              mi-Na ga sei to saremasu yô ni.

                                    mi-Kuni ga kimasu yô ni.

                       mi-Kokoro ga ten ni okonawareru tôri

                               chi ni mo okonawaremasu yô ni.

                           Watashitachi no higoto no kate wo

                                     kyô mo o-atae kudasai.

                     Watashitachi no tsumi wo o-yurushi kudasai;

                            watashitachi mo hito wo yurushimasu.

                         Watashitachi wo yûwaku ni ochi-irasezu,

                                   aku kara o-sukui kudasai.

                                                  Amen.

                                          --------------------------------------------------

- tagalog tl

 

                                     Ama Namin, sumasalangit ka.

                                        Sambahin ang ngalan mo.

                                    Mapasaamin ang kaharian mo,

                  Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.

              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,

                          At patawarin mo kami sa aming mga sala,

                 Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin

                          At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,

                                 At iadya mo kami sa lahat ng masama.

                                                            Amen.

                                     --------------------------------------------------  

- urdu ur

                  

                                      ----------------------------------------------------

- vietnamien vi

 

                  6:9 "Vaäy, anh em haõy caàu nguyeän nhö theá naøy:

                       "Laïy Cha chuùng con laø Ñaáng ngöï treân trôøi,

                             xin laøm cho danh thaùnh Cha vinh hieån,

                                   6:10 trieàu ñaïi Cha mau ñeán,

               yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

              6:11 Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng ngaøy;

                           6:12 xin tha toäi cho chuùng con nhö chuùng

             con cuõng tha cho nhöõng ngöôøi coù loãi vôùi chuùng con;

                      6:13 xin ñöøng ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã,

                           nhöng cöùu chuùng con cho khoûi söï döõ.

                                        ------------------------------------------

 

  retour à Q.Pratique Annexes (Prières)

  home

                                                                       12/04/2013

delhommeb at wanadoo.fr